• برای اینکه سازمان شما بیشترین استفاده را از CRM (سی آر ام) ببرد، باید برنامه ریزی دقیقی داشته باشید که شامل: ایجاد اتفاق نظر میان واحدهای کسب و کار، ایجاد تیم، مدیریت تغییر، استراتژی مشارکت مشتری و مشارکت کاربران باشد.

طراحی و اجرا : فناوری اطلاعات معین